application-x-troff-man

bookСкачать

Автор: Абдыкаликова К.А., Ахметчина Т.А.
Дәрілік өсімдіктер химиясы : Оқу-әдістемелік құрал
ISBN:978-601-7371-79-1
Количество страниц: 119
«Дәрілік өсімдіктер химиясы» таңдау курсына жатады. Оны меңгеру кезінде студенттер табиғи қосылыстардың жекелеген топтары, олардың анықтамалары, классификациясы, физико-химиялық қасиеттері, сапалық және сандық анықтау тәсілдері туралы мағлұматтарды меңгереді. Биологиялық белсенді заттарды зерттеу әдістерін игеру студенттерге тек оқу процессі кезінде ғана емес, олардың кейінгі практикалық іс-тәжірибесінде де қажет. Құралда фитохимиялық зерттеулер негізі мен өсімдік текті биологиялық белсенді заттардың сипаттамалары берілген. Бұл оқу- әдістемелік құралында өсімдіктерде кездесетін биологиялық белсенді заттардың өсімдіктер әлемінде таралуы, бөлу тәсілдері берілген, әсіресе, дәрілік шикізаттардың анализіне көп көңіл бөлінген. Құрал студенттерге, магистранттарға, сонымен қатар осы салада жұмыс жасайтын мамандарға арналған.
Костанай: КГПИ, 2013

application-x-troff-man

bookСкачать

Автор: О.В.Бородулина, Қ.Т. Баймағанбетова
Төменгі сатыдағы өсімдіктерді жүйелеу бойынша иллюстрацияланған зертханалық практикум: оқу құралы
ISBN:978 - 601 – 7371 – 77 – 7
Количество страниц: 185
Оқу құралында тірі табиғаттың 3 патшалығын біріктіретін төменгі сатыдағы өсімдіктерге сипаттама беріледі. Әрбір жүйелі топтың маңызды өкілдерін және жүйелеуге қазіргі заманғы көзқарас, олардың құрылысы, көбею ерекшеліктері туралы қарастырады. Оқу құралы өте жақсы иллюстрацияланған, 33 зертханалық жұмыс ұсынылған. Оқу құралы жоғары оқу орындарының студенттеріне, сол сияқты оқытушылар мен орта мектеп мұғалімдеріне арналған оқу құралы ретінде Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты әдістемелік және редакциялық кеңестерінің ұсынысымен баспаға ұсынылған.
Костанай: КГПИ, 2013

application-x-troff-man

bookСкачать

Автор: Э.Б. Ахметова, Қ.Т. Баймағанбетова, Г.Қ. Баубекова, К.И. Омарова
«Географияны оқыту әдістемесі» : пәнінен дәрістік оқу курсы: оқу құралы
ISBN:978 – 601 – 7371 – 78 - 4
Количество страниц: 170
Бұл оқу құралында «Географияны оқыту әдістемесі» пәнінен дәрістер жинағы берілген. Мұнда географияны оқыту процесінде оқушыларда білім мен іскерлік қалыптастыруға арналған географияны оқыту әдістемелері жеке тақырыптар түрінде қарастырылып, географияның жеке курстарымен факультатив курстарды оқып-үйрену әдістемелері көрсетілген. Оқу құралы жоғары оқу орындары «География» мамандығы студенттеріне, оқытушыларға пайдалануға ұсынылады.
Костанай: КГПИ, 2013

application-x-troff-man

bookСкачать

Автор: Жигитов А.Б.,Комиссаров С.В.
«Салалы материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы» : пәні бойынша зертханалық жұмыстар: оқу құралы
ISBN:978-601-7371-58-6
Количество страниц: 98
Осы оқу құралы5В012000«кәсіптік оқыту» мамандығы күндізгі және сыртай бөлімдерінде оқитын студенттерді дайындайтын оқу жоспарлары мен пәннің типтік бағдарламаларына сәйкес даярланған. Оқу құралында «Салалы материалтану және конструкциялық материалдары» пәнінің зертханалық жұмыстары баяндалған. Зертханалық жұмыстар материалдардың әртүрлі физикалық химиялық қасиеттерін зерттеу үшін бағытталған. Өңдеу үрдістерінің ерекшеліктері, өңдіріс жабдықтаулардың ерекшеліктері, техника қауіпсіздік ережелерді зерттелінеді. Зертханалық жұмыстарын орындауға арналған талаптары және сараптарын орындау тәртібі, зертханалық жабдықтауларының пайдалу нұсқаулары берілген. ҚМПИ ғылыми, методикалық және редакциялық кеңестерімен ұсынылған.
Костанай: КГПИ, 2013

application-x-troff-man

bookСкачать

Автор: Жұмағалиева Батжан Мұқанқызы
Қышқылдық – негіздік әрекеттесулер : педагогикалық жоғары оқу орындарының «химия» мамандығы студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау.
ISBN:978 – 601 - 7371 – 73 - 9
Количество страниц: 48
Әдістемелік нұсқау екі бөлімнен тұрады, бірінші бөлімде тақырып бойынша сұрақтар мен жаттығулар беріліп, олардың жауаптары мен орындалулары ашып көрсетілген. Әдістеменің бұлай жазылуы кредиттік технологияның бағдарламасына сәйкесті студенттердің өз бетінше дайындалуына үлкен көмегін тигізеді. Екінші бөлімде қышқылдық – негіздік әрекеттесулерге қатысатын ерітінділердің титрлерін анықтаудан бастап, көпнегізді қышқылдарды титрлеу, қышқылдар қоспасын анықтау, сусыз ортада титрлеу жұмыстарының зертханалық орындалу әдістемесі жазылған. Жалпы нұсқауды студенттер, мектеп мұғалімдері және жоғары сынып оқушылары да пайдалана алады.
Костанай: КГПИ, 2013

application-x-troff-man

bookСкачать

Автор: Нурушева Алия Балғабайқызы
Коллоидтық химиядан зертханалық жұмыстар : оқу құралы
ISBN:978 – 601 – 7371 – 75 – 3
Количество страниц: 98
Коллоидтық химия пәні бойынша оқу құралында зертханалық жұмыстардың әдістемелік нұсқаулары, өз бетінше шығаруға арналған есептер, жұмыстардың дисперстік жүйелер және беттік құбылыстар туралы қосымша мәліметтер қөрсетілген теориялық кіріспелері келтірілген. Сұрақтарды топ болып талдауға, есептерді жеке шығару нәтижелерін анықтауға, дисперстік жүйелердегі және беттік құбылыстардағы жүретін процестердің физика-химиялық заңдылықтарын көрсетуге арналған тапсырмалар қарастырылған. Оқу құралы 5В011200- Химия мамандығының студенттеріне арналған.
Костанай: КГПИ, 2013

application-x-troff-man

bookСкачать

Автор: Абдибекова Айкумис Еликбаевна
"Ways of replenishment of the English vocabulary": Учебно-методическое пособие по лексикологии английского языка
ISBN:
Количество страниц: 47
Учебно-методическое пособие по лексикологии английского языка предназначено для студентов 3 курса в качестве дополнительного материала для подготовки к семинарским занятиям. Пособие содержит обширный материал по способам пополнения словарного состава английского языка: неологизмы, их классификация, семантические группы. В работе также представлены авторские неологизмы (лексические единицы, используемые Дж. Роуллинг для обозначения выдуманных объектов волшебного мира) в произведениях о Гарри Поттере.
Костанай: КГПИ, 2011

application-x-troff-man

bookСкачать

Автор:Бухметова А. А.
Философия тарихы: Оқу-әдістемелік құрал
ISBN:
Количество страниц: 127
Оқу-әдістемелік құралы мемлекеттік стандарт бойынша «Философия» пәніне қойылған талаптарға сай жазылған. Оқу-әдістемелік құралында негізгі теориялық қағидалар, тақырыптар бойынша меңгеруге қажетті сұрақтар, жеке орындалуға тиісті тапсырмалар, пысықтау сұрақтары, дәріс оқу барысында қолданылатын қосалқы көрнекі материалдардың үлгілері, әдебиет тізімі берілген. Ұсынылған материалдар оқу үрдісін және білім деңгейін анықтауды компьютерлендіруге мүмкіндік береді. Оқу әдістемелік құралы жоғарғы оқу орындары студенттері мен философия пәні оқытушыларына арналған.
Қостанай: ҚМПИ, 2011.

application-x-troff-man

bookСкачать

Авторы:Баубекова Г.К., Омарова К.И., Коваль В.В., Гурьянова О.Н.
«География полезных ископаемых Костанайской области»: учебно-методическое пособие
ISBN:
Количество страниц: 91
Данное пособие раскрывает особенности географического распространения месторождений полезных ископаемых на территории Костанайской области, их геологическое формирование и геологическое устройство. В пособии охарактеризованы топливные, рудные и нерудные ресурсы, представленные на территории Костанайской области месторождениями бурого угля, железных руд, цветных металлов, строительных материалов. Рекомендуется для студентов специальности «География» высших учебных заведений, учителей, учащихся средних учебных заведений.
Костанай: КГПИ, 2011
4

bookСкачать

Автор: Жұмағалиева Б.М.
Сандық анализ: педагогикалық жоғары оқу орындарының «Химия» мамандығы студенттеріне арналған оқу құралы.
ISBN: 978-601-7198-69-5
Количество страниц: 118
Оқу құралында «Химиялық анализдің метрологиялық сипаттамалары», «Гравиметрлік анализ». «Титриметрлік анализ», «Физикалық және физика-химиялық анализ әдістері» қарастырылған. Әр тақырыптың өзектілігі, мазмұны, мысал есептердің шығарылуы және бақылау сұрақтары берілген. Оқу құралын студенттер, химиямен байланысты пәндердің оқытушылары және оқушылардың ғылыми жұмысын ұйымдастыруда мектептің химия пәнінің мұғалімдері пайдалана алады.
Қостанай: ҚМПИ, 2011.

application-x-troff-man

bookСкачать

Авторы: Сейсембай Т.Т., Сейсембай Г.А., Ерманова С.Б.
Қазақ әдебиеті тарихы мен әдістемесінен практикалық сабақтар. Әдістемелік құрал
ISBN:
Количество страниц: 229
Оқу - әдістемелік құралда қазақ әдебиеті тарихы мен әдістемесі пәндері бойынша типтік бағдарламаға сәйкес практикалық сабақтардың жоспары, талдауға жататын негізгі ұғымдар, бақылау сұрақтары мен әрбір тақырып бойынша білімді бекітуге арналған тест тапсырмалары жинақталған. Әдістемелік құрал студенттердің пәнді меңгеруіне бағыт-бағдар беріп, өз бетімен ізденулеріне жол ашады.
Әдістемелік құрал қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының күндізгі және сырттай бөлім студенттеріне, оқытушыларға, әдебиетші мамандарға арналған.
Қостанай: ҚМПИ, 2011.

application-x-troff-man

bookСкачать

Автор: Нупирова А.М.
Атом және атом ядросының физикасы бойынша лабораториялық практикум
ISBN:
Количество страниц: 35
Жалпы физика курсының «Атом және атом ядросының физикасы» бөлімі бойынша орындалатын лабораториялық жұмыстардың әдістемелік нұсқауында, қолданылатын құрал жабдықтардың сипаттамасы, жұмысты орындау тәртібі берілген. Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған.
Қостанай: ҚМПИ, 2011.

application-x-troff-man

bookСкачать

Автор: Ордашева М.Ж.
Компьютерлік графика дизайны пәнінің негізгі бөлігі: оқу - әдістемелік құралы
ISBN:
Количество страниц: 65
Оқу-әдістемелік құралында «Компьютер дизайны» оқу бағдарламасы, тәжіриебелік сабақтары, студентке өзіндік жұмыстар беріліп, тест сұрақтары қосылған.
Оқу-әдістемелік құралы «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығына арналған.
Қостанай: ҚМПИ, 2011.

application-x-troff-man

bookСкачать

Автор:Панияз Т. П.
Құқық негіздері: оқу-әдістемелік құрал
ISBN:
Количество страниц: 73
Оқу-әдістемелік құралы мемлекеттің, құқықтың және қазақстандық конституциялық, әкімшілік, азаматтық, еңбек, қылмыстық сияқты құқық салаларының негізгі теориялық ұғымдары мен түсініктерінен, пысықтау сұрақтары мен әдебиеттерден, заң терминдері сөздігінен тұрады.
Оқу-әдістемелік құралы жоғары оқу орындарында мемлекеттік білім беру стандарттарының оқу жұмыс бағдарламасына сәйкес құрастырылған.
Оқу-әдістемелік құралы орта және жоғары оқу орындары студенттерінің құқық, заң ғылымы салалары туралы теориялық білімдерін көтеруге арналған.
Қостанай: ҚМПИ, 2011.

application-x-troff-man bookСкачать

Автор: Жұмашев М.Д., Шаковец Е.Н.
Практикалық қазақ тілінен тест тапсырмалары.
ISBN:
Количество страниц: 61
Тест тапсырмалары қазақ тілін үйренушілерге арналған. Тіл үйренуші тест тапсырмаларын орындау арқылы өз білімін тексере алады. Сонымен бірге мұғалімдерге қосымша құрал ретінде пайдалануға болады.
Қостанай: ҚМПИ, 2011.

application-x-troff-man bookСкачать
Автор: Сүйіндікова Ж. Т.
Адамның жеке даму биологиясы: оқу-әдістемелік құрал
ISBN:
Количество страниц: 122
Оқу-әдістемелік құралында адамның жеке дамуы бойынша мәліметтер жинақталып, жүйеленген. Оқу-әдістемелік құралда адам онтогенезінің негізгі кезендері, яғни зиготадан бастап адам дүние салғанға дейінгі уақыттар аралығында байқалатын күрделі өзгерістер жиынтығы көрсетіліп, әр кезенге сипаттама берілген. Әр тақырыптың соңында студенттердің білімін тексеру үшін бақылау сұрақтар мен тесттер берілген. Оқу-әдістемелік құралы биология мамандығы бойынша оқитын студенттерге, жас мамандарға, оқытушыларға арналған.
Қостанай: ҚМПИ, 2011.
application-x-troff-man bookСкачать
Автор:Таскужина А.Б.
Социально-демографические процессы в Казахстане в ХVIII-XIX вв: учебное пособие.
ISBN: 978-601-7198-65-7
Количество страниц: 96
Учебное пособие предназначено для усвоения теоретического курса «Социально-демографические процессы в Казахстане в XVIII-XIX вв» студентам специальности 050114 - История Костанайского государственного педагогического института. В учебном пособии рассматриваются актуальные проблемы Отечественной истории (социальная структура казахского общества, аграрная и казачья колонизация, миграционные и демографические процессы в XVIII-XIX вв.)
Қостанай: ҚМПИ, 2011.

application-x-troff-man bookСкачать
Автор:Телегина О.С.
Методические рекомендации к практическим занятиям по астрономии.
Количество страниц: 118
В методических рекомендациях даётся описание практических занятий, которые проводятся для студентов специальности «Физика» при изучении астрономии.
Предназначены для студентов специальности «Физика», а также могут быть полезны для учителей и учащихся школ. Материал некоторых занятий может быть использован при подготовке к занятиям по дисциплинам «Концепции современного естествознания» и «Вспомогательные исторические дисциплины».
Қостанай: КГПИ, 2011.

application-x-troff-man bookСкачать
Автор: Утина Р. К.
«Дифференциалдық геометрия және топология» Оқу құралы.
ISBN: 978-601-06-1269-3
Количество страниц: 118
Оқу құралда негізгі дифференциалдық геометрияның және топологияның ұғымдары, теоремалар және дәлелдеулері, қажетті тұжырымдар мен жаттығулар келтірілген. Бұл оқулық жоғары педагогикалық оқу орындарының студенттеріне арналған.
Қостанай: ҚМПИ, 2011.

application-x-troff-man bookСкачать
Автор: Хасанова С.Б.
«Delphi ортасында бағдарламалау» Оқу құралы.
ISBN: 978-601-7198-73-2
Количество страниц: 101
Ұсынылып отырған оқу құралда Delphi 7 ортасында бағдарламалау негіздерін қамтитын теориялық мағлұматтар мен практикалық жаттығуларды шешу үшін бағдарлама құрудың жолдары мен әрбір тақырыптың соңында бақылау сұрақтары және өзіндік жұмысқа арналған тапсырмалар берілген. Бұл оқу құралын жоғарғы оқу орындарының студенттері, орта мектеп оқушылары және мұғалімдер көмекші құрал ретінде қолдана алады.
Қостанай: ҚМПИ, 2011.

15bookСкачать
Автор: Шалғымбекова Ә.Б
Мектеп және отбасының өзара әрекеттестігінің теориясы мен практикасы: педагогика­лық мамандықтағы студенттеріне арналған оқу құралы.
ISBN:978-601-7198-94-7
Количество страниц: 146
Берілген құрал үш бөліктен тұрады: (отбасы психологиясы, ата-аналармен жұмыс жасау әдістемесі, ата-аналар жиналысының сценарийі) және қосымшалар. Құрал ата-аналар жұмыс істегенде маңызды көмек көрсетеді және сынып жетекшілеріне, педагогикалық мамандықта оқып жатқан студенттерге де тірек бола алады.
Қостанай: ҚМПИ, 2011.

application-x-troff-man bookСкачать
Автор: Айтбенова А.А..
САНДЫҚ ӘДІСТЕР (дәрістер мен практикалық жұмыстар жинағы) курсы бойынша оқу құралы. курсы бойынша оқу құралы.
ISBN: 978-601-7371-35-7
Количество страниц: 136
Берілген әдістемелік құрал «Сандық әдістер» курсы бойынша дәрістер мен практикалық жұмыстар жинағын қамтиды. Мұндағы материал бағдарламамен сәйкес тақырыптар бойынша дәрістер мен практикалық жұмыстардан құралған тарауларға бөлінген. Әр практикалық жұмыста тақырып бойынша сәйкесінше тапсырмаларды орындауға қажетті теориялық мағлұматтар берілген, тапсырмаларды орындау үшін әдістемелік нұсқаулар қарастырылған, тапсырмаларды орындау үшін мысалдар келтірілген және өзіндік жұмыстарды орындау үшін тапсырмалар жинақталған.. Бұл тапсырмаларды орындау түрлері қазіргі компьютерлік технологияларды қолданып, MS Excel, Pascal орталарында шығарылып көрсетілген.
Қостанай: ҚМПИ, 2012.

application-x-troff-man bookСкачать
Автор: Баймағанбетова Қ.Т.
«Тұрғындар географиясы» пәнінен дәрістік оқу курсы Оқу-әдістемелік құралы.
ISBN: 978-601-7198-89-3
Количество страниц: 76
Оқу-әдістемелік құралыдүние жүзі халықтары жайлы жүйелі түрде түсінік береді. Дүние жүзі және аймақтар халықтарының құрамымен, дүние жүзінің ірі халықтары және олардың тілдерімен, урбандалу үрдісі және халықтың көші-қонымен, қоныстануымен және т.б. ерекшеліктерімен таныстырады. Бұл оқу-әдістемелік құралы жоғары оқу орындарының география мамандықтары бойынша оқитын студенттерге және оқытушыларға арналған.
Қостанай: ҚМПИ, 2012.

application-x-troff-man bookСкачать
Автор: Е.А.Біржікен
Шаңғы спорты оқу – әдістемелік құрал div>
ISBN: 978 – 601-7371-20-3
Количество страниц: 58
Оқу - әдістемелік құралда шаңғы спорты тарихының жалпы мәселелері, шаңғы тебу тәсілдері, жарыстар ұйымдастыру жолдары қарастырылған. Сонымен бірге шаңғы спорты түрлеріне сипаттама берілген. Шаңғы спорты жөніндегі оқу-әдістемелік құралы дене шынықтыру, спорт және туризм факультетінің студенттеріне, жантану факультетінің студенттеріне, мектепке дайындау,оқу мекемелерінің қызметкерлеріне, ЖОО және орта мамандық оқу мекемелерін оқытушыларына арналған және бағдарламаға сәйкес жазылған.
Қостанай: ҚМПИ, 2012.

application-x-troff-man bookСкачать
Автор: Брагина Т.М., Рулёва М.М..
Учебно-полевая практика по зоологии беспозвоночных. учебное пособие.
ISBN: 978-601-7371-18-0
Количество страниц: 188
В учебном пособии приводится описание принципов и правил применения теоретических знаний, различных методов познания и практических заданий для изучения беспозвоночных животных в природных и лабораторных условиях, их сбору, определению и составлению коллекций, решению самостоятельных исследовательских задач в период прохождения учебно-полевой практики по зоологии беспозвоночных в соответствии с профилем обучения студентов бакалавриата по специальности «Биология». Учебное пособие составлено согласно Типовой учебной программы по специальности 050113 «Биология» Министерства образования и науки Республики Казахстан и ГОСО РК 6.08.069 – 2010 МОН РК. Пособие состоит из введения, 5 основных глав. Каждое занятие включает вводные материалы для теоретического ознакомления с темой, список необходимых материалов и оборудования, цель и методы выполнения задания, приводятся контрольные вопросы для самостоятельной работы студентов по проверке усвоенных знаний и умений, краткие определители и другие рекомендации для успешного прохождения учебно-полевой практики. Для преподавателей и студентов ВУЗов и учащихся других учебных заведений
Қостанай: КГПИ, 2012.

application-x-troff-man bookСкачать
Автор: Бухметова А.А..
Әлеуметтік философия Оқу-әдістемелік құрал.
ISBN: 978-601-7371-10-4
Количество страниц: 93
Оқу-әдістемелік құралы мемлекеттік стандарт бойынша «Философия» пәніне қойылған талаптарға сай жазылған. Оқу-әдістемелік құралында негізгі теориялық қағидалар, тақырыптар бойынша меңгеруге қажетті сұрақтар, жеке орындалуға тиісті тапсырмалар, пысықтау сұрақтары, дәріс оқу барысында қолданылатын қосалқы көрнекі материалдардың үлгілері, әдебиет тізімі берілген. Ұсынылған материалдар оқу үрдісін және білім деңгейін анықтауды компьютерлендіруге мүмкіндік береді. Оқу әдістемелік құралы жоғарғы оқу орындары студенттері мен философия пәні оқытушыларына арналған
Қостанай: ҚМПИ, 2012.

application-x-troff-man bookСкачать
Автор: Жұмағалиев Ж.
Бадминтон сабақтарын жүргізу, үйрету әдістемелері оқу құралы
ISBN: 978-601-7371-29-6
Количество страниц: 73
Мына ұсынып отырған оқу құралында бадминтон ойынының даму тарихы туралы, оның маңызы бұл күнге дейін баспа беттерінде, әдебиеттерде дәріптелмеген бастаушы үйрету әдістемелері және бадминтон ойынының әдістері, ережелері, төрешіліктері, мәні туралы жазылған. Сонымен қатар біз жеңіл үйрету жолдарын, өзін-өзі бақылау әдісте¬мелерін, разряд алу тәртіптерін, бадминтон секцияларында жүргізілетін жыл¬жымалы ойындар туралы, дайындық жүргізу жолдарын көрсеткіміз келді. Оқу құралы педагогикалық жоғарғы оқу орындарында оқитын дене тәрбиесі факультеттерінің студенттеріне және дене тәрбиесімен, спортпен шұғылданатын жалпы оқырманға арналған.
Қостанай: ҚМПИ, 2012.

application-x-troff-man bookСкачать
Автор: Исенов Ө.И., Балғабаева Г.З.
Орта ғасырдағы Қазақстан тарихы Оқу құралы.
ISBN: 978-601-7371-27-2
Количество страниц: 175
Оқу құралы «Орта ғасырдағы Қазақстан тарихы» пәнінің лекциялар курсына арналады. Лекциялар курсы Қазақстан аумағындағы мемлекеттердің пайда болуы мен қалыптасып дамуы және дәстүрлі саяси-әлеуметтік құрылымы жүйесіне тән әлеуметтік институттардың тарихи бастаулары мен даму эволюциясы, оның саяси идеологиялық қызметтері мен тарихи рөлін қамтиды. Оқу құралын Қазақстан орта ғасыр тарихы пәнін оқытуда, жоғары оқу орындарында арнаулы курс және семинар сабақтарына пайдалануға болады.
Қостанай: ҚМПИ, 2012.

application-x-troff-man bookСкачать
Автор: Кифик Н.Ю.
«Формы организации учебных занятий по истории и Основам обществознания» Учебно-методическое пособие
ISBN: 978 – 601-7371-31-9
Количество страниц: 195
В учебно-методическом пособии отражены вопросы, характеризующие подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности при проведении уроков разных типов и видов. Пособие разработано для обязательных курсов «Методика преподавания истории» и «Методика преподавания основ права и экономики».
Қостанай: КГПИ, 2012.

application-x-troff-man bookСкачать
Автор: Ковш Н.А.
Технология планирования учебно-воспитательного процесса по физической культуре в школе учебно-метод. пособие
ISBN: 978-601-7371-09-8
Количество страниц: 105
В пособии раскрывается сущность технологии планирования учебно-воспитательного процесса по физической культуре, методическая последовательность согласно этапам планирования, характеристика основных документов планирования по физическому воспитанию, а также проверка и оценивание успеваемости на уроках физической культуры. В методическом пособии изложены научно-методические основы планирования учебного процесса по физической культуре в школе. Учебно-методическое пособие предназначено педагогам общеобразовательных школ, преподавателям и студентам высших и средних педагогических заведений.
Қостанай: КГПИ, 2012.

application-x-troff-man bookСкачать
Автор: Молдахметова Г.М., Нурова А.К.
«Мектепке дейінгі балалардың психологиялық - педагогикалық диагностикасы» оқу - әдістемелік құрал
ISBN: 978-601-7371-11-1
Количество страниц: 88
Бұл оқу – әдістемелік құралдың бірінші бөлімі мектепке дейінгі жастағы балалардың психикалық дамуы, танымдық үрдістерінің қалыптасуы және мектепке оқуға психологиялық дайындығы туралы теориялық материалдармен мазмұндалған. Аталған оқу – әдістемелік құралдың екінші бөлімінде мектепке дейінгі жастағы балалардын танымдық үрдістеріне және мектепке оқуға дайындығына диагностика жүргізуге арналған әдістемелер ұсынылған. Оқу– әдістемелік құралы практикалық психологтарға, педагогтарға «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандықтарында оқитын студенттерге арналған
Қостанай: ҚМПИ, 2012.

application-x-troff-man bookСкачать
Автор: Күлзада Мырзағалиева
Фольклортану оқу-әдістемелік құралы
ISBN: 978-601-7371-07-4
Количество страниц: 76
Бұл оқу-әдістемелік құралында бай қазақ ауыз әдебиетінің табиғаты, тәрихи-мәдени мәні мен көркемдік деңгейі сараланып, зерттелу жайы, белгілі ғалымдар пікірі, фольклортанудың бүгінгі жай-күйі сөз болады.
Қостанай: ҚМПИ, 2012.

28 bookСкачать
Автор: Назарова С.В.
Политология. учебное пособие.
ISBN: 978-601-7371-00-5
Количество страниц: 175
В предлагаемом учебном пособии рассматриваются важнейшие проблемы политической науки. Пособие отражает современные процессы и события, происходящие в Республике Казахстан. Настоящее издание отвечает всем требованиям госстандарта по изучению политологии в вузах Республики Казахстан. Оно включает основные теоретические положения, дискуссионные вопросы по темам, тестовые задания, списки рекомендуемой литературы. Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих политологию, преподавателей вузов и всех, интересующихся проблемами политики и власти.
Қостанай: КГПИ, 2012.

application-x-troff-man bookСкачать
Автор: Э.К. Наурызбаева
Қазақстанның жаңа заман тарихы лекция курсы
ISBN: -
Количество страниц: 165
Оқу құралы XVIII ғасырдың басынан 1917 жылға дейінгі Қазақстан тарихына арналған. Онда алуан түрлі деректемелер негізінде елдің өткендегі тарихи кезеніңінің, соның ішінде қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы Отан соғысының, Қазақ хандығының шектес елдермен өзара қатынастарының өзекті проблемалары, қазақ халқының дәстүрлі қоғамдық-саяси жүйесіне енгізілген жаңалықтар, Қазақстанның әлеуметтік-саяси, шаруашылық және мәдени өміріндегі өзгерістер қарастылды. Қазақстанның Ресей империясының құрамына енгізілуі, хан билігінің жоюылуына, қазақ халқының ірі тұлғалары - Әбілқайыр, Абылай, Кенесары хандардың, ағартушылар Шоқан Уалихановтың, Абай Құнанбаевтың, Ыбырай Алтынсаринның, ұлт-азаттық қозғалысының жетекшілері Исатай Таймановтың, Махамбет Өтемісовтің және тағы басқаларының қазақ тарихынан алар орнына ерекше мән берілген.
Қостанай: ҚМПИ, 2012.

application-x-troff-man bookСкачать
Автор: Щур В.В., Шевченко Г.В., Бекмурзина Ж.М.
Организация профессиональной педагогической практики студентов специальности «Педагогика и методика начального обучения» методическое пособие
ISBN: -
Количество страниц: 85
В методическом пособии раскрываются цели, задачи, содержание, структура и организация педагогической практики студентов, обучающихся по специальности «Педагогика и методика начального образования». Предлагается учебно-методический материал по всем основным методикам начальной школы, необходимый для осуществления педагогических практик. Пособие может быть полезно организаторам педагогических практик, работникам образовательных учреждений, студентам.
Қостанай: КГПИ, 2012.

application-x-troff-man bookСкачать
Автор: Оспанова Ш. Б., Павелко Г. А.
CorelDraw жобалық тапсырмалары: жаратылыстану-математика оқу нұсқау.
ISBN: 978-601-7198-84-8
Количество страниц: 125
Бұл оқу құралында компьютерлік графиканың негізгі түсініктері енгізілген, графикалық ақпаратты геометриялық түрлендіру мен базалық растрлық алгоритмдер, жаңа графикалық жүйе, графикалық ақпарат файлдарының пішіндері қарастырылған.
Қостанай: ҚМПИ, 2012.

32 bookСкачать
Автор: Радченко П.Н.
Основы объектно-ориентированного программирования в среде Borland Delphi: Учебное пособие для студентов специальности «Информатика» Учебное пособие для студентов специальности «Информатика».
ISBN: 978-601-7371-30-2
Количество страниц: 246
Учебное пособие предназначено для изучения среды программирования Delphi и направлено в помощь студентам специальности «Информатика» при изучении таких дисциплин как «Программирование», «основы программирования в Delphi», «Основы объектно-ориентированного программирования» и т.д. Целью учебного пособия является формирование коммуникативно-информационных компетенций у студентов специальности «Информатика» в области программирования. Материал учебного пособия разбит на 4 раздела, каждый из которых посвящен определенной тематике.
Қостанай: КГПИ, 2012.

application-x-troff-man bookСкачать
Автор: Сүйіндікова Ж. Т.
АДАМ ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР ФИЗИОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША ПРАКТИКУМ: оқу құралы
ISBN: 978-601-7198-88-6
Количество страниц: 117
Оқу құралы адам және жануарлар физиологиясы пәнінен барлық тақырыптар бойынша практикалық жұмыстар қамтылған. Практикумның бөлімдері жалпы бірдей құрлымнан тұрады: жұмыстың тақырыбы, мақсаты, барысы. Әр бөлімнің соңында білімдерін тексеру үшін бақылау сұрақтар берілген. Оқу құралы биология мамандығы бойынша оқитын студенттерге, жас мамандарға, оқытушыларға арналған.
Қостанай: ҚМПИ, 2012.

application-x-troff-man bookСкачать
Автор: Таурбаева Г.О., Важева Н.В.
Дене шынықтыру және спорт биохимиясы бойынша практикум оқу құралы
ISBN: 978-601-7371-04-3
Количество страниц: 97
Практикум зертханалық сабақтардың өткізілуіне қажетті оқу құралы болып табылады. ДШжС биохимиясы пәнінің оқу жұмыс бағдарламасына сәйкес дайындалды және кредиттік жүйе бойынша оқитын 5В010800 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы студенттерімен зертханалық сабақтар жүргізуге арналған. Оқу құралы мазмұнына пәнді оқу жөнінде әдістемелік нұсқаулар, 15 зертханалық жұмысты жүргізуге қажетті теория және химиялық тәжірибелердің сипаттамасы, бақылау сұрақтары, тест тапсырмаларының мысалдары енгізілді. Оқу құралын педагогикалық жоғары оқу орындары дене шынықтыру және биология бағытындағы мамандықтардың оқытушылары мен студенттері пайдалана алады.
Қостанай: ҚМПИ, 2012.

application-x-troff-man bookСкачать
Автор: Д.С. Тойымбетова
Зоопсихология: оқу құралы
ISBN: 978 – 601 – 7371 – 23 - 4
Количество страниц: 143
Бұл оқу құралында жануарлардың жеке мінез-құлқы мен эволюциясы туралы түсініктер, сонымен қатар жоғары психикалық қызметтердің қалыптасуы, жазудың, мәдениеттің, әлеуметтік даму кезеңдері мәселелері қарастырылған. Аталмыш оқу құралы психологиялық мамандықта оқитын студенттерге, оқытушыларға және жануарлар өмірі мен жүріс-тұрысына қызыға көңіл бөлетін жалпы оқырман қауымға арналған.
Қостанай: ҚМПИ, 2012.

application-x-troff-man bookСкачать
Автор: Плужнов А.Е
Волейбол для начинающих:>Учебно-методическое пособие
ISBN:
Количество страниц: 59
В учебно-методическом пособии предусматривается изучение методики преподавания волейбола, приобретение знаний, умений, профессионально-педагогических навыков для самостоятельной организационной, тренерско-педагогической и воспитательной работ в различных звеньях государственной системы физического воспитания.
Қостанай: ҚМПИ, 2012.
application-x-troff-man bookСкачать
Автор: Плужнов А.Е
Самостоятельные занятия физическими упражнениями: Методическое пособие
ISBN:
Количество страниц: 56
Методическое пособие разработано для студентов ВУЗов. Излагаются вопросы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. Даются описания и методика составления комплексов утренней гигиенической гимнастики, атлетической гимнастики, занятий тренировочного типа.
Қостанай: ҚМПИ, 2009.

polonynkina2011bookСкачать
Автор: Полонянкина З.Г., Ядров В.М.
Методика оздоровления при различных заболеваниях: учебно-методическое пособие
ISBN:
Количество страниц: 71
В учебно-методическом пособии описываются оздоровительные системы различных авторов, помогающие восстановлению здоровья при заболеваниях. Описываются факторы, способствующие возникновению заболеваний и задачи физического воспитания по их профилактике.
Данное пособие представляет собой теоретический материал и практические рекомендации по выполнению физических упражнений.
Учебно-методическое пособие предназначено для преподавателей физического воспитания и может быть использовано при проведении практических занятий в специальных медицинских группах и с освобожденными студентами.
Қостанай: ҚМПИ, 2011.

application-x-troff-manbookСкачать
Автор: Шилов И.А.
Табель оборудования, инвентаря и других спортивно-
технологических средств для оснащения спортивных сооружений массового пользования по видам спорта:
методическое пособие
ISBN: 9965-754-60-8
Количество страниц: 44
Методическое пособие составлено и может корректироваться в последующем в связи с изменениями правил соревнований, требований, предъявляемых к учебно-тренировочному процессу.
Қостанай: ҚМПИ, 2007.

application-x-troff-manbookСкачать
Автор: Порубов Г.Н., Горбунова Н.А.
Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам: учебно-методическое пособие
ISBN:
Количество страниц: 59
В пособии рассматриваются вопросы подготовки организации проведения соревнований по лыжным гонкам. Даются рекомендации по составлению календарного плана и положения о соревнованиях раскрываются обязанности судей входящих в главную судейскую коллегию. Авторы большое внимание уделяют составлению документации соревнований. Учебно- методическое пособие может быть использовано студентами учителями школ и других учебных заведений методистами по спорту судьями при проведении соревнований по лыжным гонкам.
Қостанай: ҚМПИ, 2005.

application-x-troff-manbookСкачать
Автор: Шилов И.А.
Программа для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и школ высшего спортивного мастерства по пауэрлифтингу: учебное пособие
ISBN: 9965-754-25-Х
Количество страниц: 40
Программа для ДЮСШ, ОДЮСШОР и ШВСМ по пауэрлифтингу составлена для всех видов спортивных школ с учетом многолетнего передового опыта по подготовке высококвалифицированных спортсменов и результатов научных исследований.
Весь учебный материал в программе излагается по следующим группам: начальной подготовки, учебно-тренировочной, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, что дает возможность тренерам всех спортивных школ пользоваться единой программой.
Рекомендовано к изданию Федерацией бодибилдинга, пауэрлифтинга и фитнеса Республики Казахстан.
Қостанай: ҚМПИ, 2005.

application-x-troff-manbookСкачать
Автор: Порубов Г.Н., Горбунова Н.А.
Лыжный спорт: методическое пособие
ISBN:
Количество страниц: 44
В пособии раскрыта общая характеристика лыжного спорта, основные разделы теории и методики лыжных гонок. Материал изложен с учетом новейших научных данных в этой области. Ценность представляет завершение каждой главы пособия контрольными вопросами. Авторы большое внимание уделяют составлению документации. Учебно-методическое пособие может быть использовано студентами, учителями школ и других учебных заведений, судьями при проведении соревнований
по лыжным гонкам.
Қостанай: ҚМПИ, 2009.

application-x-troff-manbookСкачать
Автор: Шилов И.А., Акулова Г.А.
Организация и содержание физического воспитания женщин 20-30 лет в фитнес-клубах г. Костаная: методическое пособие
ISBN: 9965-754-25-6
Количество страниц: 35
Методическое пособие посвящено организации и содержанию физического воспитания женщин 20-30 лет тренирующихся в фитнес-клубах. Работа предназначена для тренеров и студентов факультета физической культуры, специализирующихся в фитнесе.
Қостанай: ҚМПИ, 2005.

application-x-troff-manbookСкачать
Автор: Шилов И.А., Акулова Г.А., Сивохин И.П., Мамиев Н.Б.
Атлетическая гимнастика для различных видов спорта: методическое пособие
ISBN: 9965-754-24-I
Количество страниц: 45
Методическое пособие посвящено атлетической гимнастике для различных видов спорта. В данной работе собраны программы по силовой подготовке, применяемые в тренажерных залах.
Предназначается для тренеров, преподавателей и студентов факультета физической культуры.
Қостанай: ҚМПИ, 2005.

17-05-2013-1bookСкачать
Автор: А.Күзембайұлы
Тарихтану теориясы: Оқу құралы
ISBN:
Количество страниц: 200
Оқу құралы оқу жоспарына жаңадан кірген «Тарих ғылымының теориялық және әдіснамалық мәселелері» пәнінің негізгі проблемаларына арналады. Кітап біріне-бірі тығыз байланысты үш үлкен тақырыпты ашуға арналған. Тарихтың ғылым болып қалыптасу белестері оқу құралының бірінші бөліміне арқау болған. Арнаулы бөлімде тарихтың теориялық мәселелері талқыланады. Автор кітаптың соңында тарихи зерттеулер барысында пайдаланылатын әдіс-тәсіл-дерге тоқталған.
Оқу құралы тарих факультетінің студенттеріне, магистрлеріне, Жоғарғы және орта оқу орындарының оқытушылары мен мұғалімдеріне арналған.
Қостанай: ҚМПИ, 2012.

-bookСкачать
Автор: Аманжол Күзембайұлы
Ашамайлы-керей Танаш баба шежіресі: Кітап
ISBN: 978-601-7188-98-6
Количество страниц: 732
Кітапта қазақ халқының ұлт болып қалыптасуына үлкен үлес қосқан Керей тайпасына қатысты мәліметтер берілген. Олардың көне заманда пайда болып, орта ғасырда мемлекет құрып, XII ғасырда сонау Монғолия жерінен Қазақстанның солтүстігі мен Сібір өлкесіне қоныстану тарихы, XVI ғасырдың аяғында Қазақ хандығының құрамына кіруі баяндалады. Сонымен қатар, Ашамайлы-Керейден тарайтын рулардың схемасы және осы елден шыққан атақты тұлғалардың өмірбаяны берілген. Кітап қазақ халқының тарихына, оның ру-тайпалық құрамына қызығушыларға арналған.
Қостанай, 2011.

application-x-troff-manbookСкачать
Автор: Аманжол Күзембайұлы
Традиционная материальная культура казахского народа: Учебное пособие
ISBN: 9965-754-08-44
Количество страниц: 43
Учебное пособие посвящено традиционной материальной культуре казахского народа с древнейших времен до начало ХХ века. В нем рассмотрены возникновение и развитие скотоводческого хозяйства и земледелия на территории современного Казахстана. А также освещается уникальная культура жизнеобеспечения кочевников и оседлых земледельцев. Учебное пособие адресовано студентам исторических факультетов вузов.
Қостанай, 2006.

application-x-troff-manbookСкачать
Автор: Аманжол Күзембайұлы
ТҮРКІ РУХАНИЯТЫ: Оқу құралы
ISBN: 9965–754–16–0
Количество страниц: 175
Оқу құралы көне түркі елінің рухани дүниесін баяндауға арналған. Кітапшада түркі тілінің жəне əліпбиінің қалыптасу белестері, ауыз жəне жазба əдебиетінің ескерткіш- теріндегі тарихи пікір, философиялық ой, əлеуметтік сана жəне де басқа мəселелер көрініс табады. Оқу құралы жоғарғы оқу орындарының студенттеріне, аспиранттарға, мұғалімдерге жəне де басқа туған халқымыздың тарихымен əуестенушілерге арналған.
Қостанай, 2007.

application-x-troff-manbookСкачать
Автор: Абиль Е.А., Алибек Т.К., Байдалы Р., Күзембайұлы А., Мурзахметов К., Урманов К.Т.
Историческая топонимика Костанайской области. В 5-ти частях: Научное издание. Часть 1 (Мендыкаринский, Узынкольский районы).
ISBN: -
Количество страниц: 186
В книге освещается краткая история, административно-территориальное деление в разные периоды истории, происхождение названий озер и рек, населенных пунктов, улиц, скверов и парков северного региона (Мендыкаринский и Узынкольский районы) Костанайской области. Кроме того, в работе изучается современное экономическое и социальное положение края. Книга адресована работникам государственных учреждений, преподавателям и студентам ВУЗов и ССУЗов, а также широкому читателю.
Костанай: ТОО «Костанайполиграфия», 2009.

toponimika2bookСкачать
Автор: Абиль Е.А., Күзембайұлы А., Алибек Т.
Историческая топонимика Костанайской области. В 5-ти частях: Научное издание. Часть 2 (Карабалыкский, Федоровский, Костанайский районы).
ISBN: 978-01-80016-7-3 ч. 2. ISBN 978-01-80016-8-0
Количество страниц: 296
В книге освещается краткая история, административно-территориальное деление в разные периоды истории, происхождение названий озер и рек, населенных пунктов, улиц, скверов и парков северного региона (Карабалыкский, Федоровский и Костанайский районы) Костанайской области. Кроме того, в работе изучается современное экономическое и социальное положение края. Книга адресована работникам государственных учреждений, преподавателям и студентам ВУЗов и ССУЗов, а также широкому читателю.
Костанай: ТОО «Центрум», 2010.

application-x-troff-manbookСкачать
Автор: Абиль Е.А., Күзембайұлы А.
Историческая топонимика Костанайской области. В 5-ти частях: Научное издание. Часть 3 (Тарановский, Денисовский и Житикаринский районы).
ISBN: 978-601-80016-7-3 Ч. 3. ISBN: 978-01-80016-8-0
Количество страниц: 226
В книге освещается краткая история, административно-территориальное деление в разные периоды истории, происхождение названий озер и рек, населенных пунктов, улиц, скверов и парков северо-западного региона (Тарановский, Денисовский и Житикаринский районы) Костанайской области. Кроме того, в работе изучается современное экономическое и социальное положение края. Книга адресована работникам государственных учреждений, преподавателям и студентам ВУЗов и ССУЗов, а также широкому читателю.
Костанай: ТОО «Центрум», 2010.

toponimika4bookСкачать
Автор:Аманжол Күзембайұлы, Еркин Абиль, Тамара Алибек
Историческая топонимика Костанайской области. В 5-ти частях: Научное издание. Часть 4 (Аулиекольский, Камыстинский, Наурзумский районы).
ISBN: -
Количество страниц: 301
В книге освещаются особенности исторического развития, административно-территориального реформирования территории юго-западной части Костанайской области (Аулиекольский, Наурзумский, Камыстинский районы), которые лежат в основе исторической топонимики региона. Большое внимание в книге уделяется изучению происхождения названий географических объектов в регионе – населенных пунктов, улиц, скверов, парков, озер, рек и водоемов. Издание адресовано работникам государственных учреждений, преподавателям и студентам высших и средних учебных заведений, а также широкому читателю, интересующемуся историей родного края.
Костанай: ТОО «Центрум», 2012.

toponimika5bookСкачать
Автор:Күзембайұлы А., Абиль Е., Алибек Т.К.
Историческая топонимика Костанайской области. В 5-ти частях: Научное издание. Часть 5 (Алтынсаринский, Сарыкольский, Карасуский районы).
ISBN: -
Количество страниц: 190
В книге освещаются особенности исторического развития, административно-территориального реформирования территории восточной части Костанайской области (Алтынсаринский, Сарыкольский, Карасуский районы), которые лежат в основе исторической топонимики региона. Большое внимание в книге уделяется изучению происхождения названий географических объектов в регионе – населенных пунктов, улиц, скверов, парков, озер, рек и водоемов. Издание адресовано работникам государственных учреждений, преподавателям и студентам высших и средних учебных заведений, а также широкому читателю, интересующемуся историей родного края.
Костанай: ТОО «Центрум», 2013.


Joomla 1.6 Template
Joomla 1.6 Template
http://flamemirage.org sitemap